Wolontariatu trzeba uczyć się od dziecka

O projekcie

Celem Projektu jest aktywizowanie dzieci i młodzieży na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego w miejscowości Domaradz, województwie podkarpackim poprzez zakładanie szkolnych kół/grup wolontariatu i nawiązanie współpracy z organizacjami pozarządowymi działającymi na naszym terenie. Proponowany przez nas program jest elementem edukacji społecznej uczniów i ich integracji ze środowiskiem, w którym żyją. Przygotuje on młodzież do aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym i obywatelskim, rozwinie ich zainteresowania i umiejętności społeczne, a przede wszystkim wniesie ze sobą wiele wartości wychowawczych kształtujących kreatywność, odpowiedzialność, wrażliwość i otwartość na drugiego człowieka. Da również możliwość nawiązania współpracy międzypokoleniowej, co przyczyni się w znacznym stopniu do rozwoju i wzmocnienia więzi pomiędzy mieszkańcami całej społeczności lokalnej, zbliży do siebie organizacje i instytucje działające na rzecz środowiska lokalnego a także zwiększy zaangażowanie obywateli i społeczności lokalnej dla dobra wspólnego. Głównym założeniem Projektu jest utworzenie szkolnych grup wolontariuszy podejmujących różnorodne rodzaje aktywności w zależności od ich potencjału i zainteresowań oraz potrzeb lokalnych. Zostanie utworzonych pięć grup wolontariackich zróżnicowanych wiekowo tematycznie. Zadaniem każdej grupy będzie stworzenie własnego programu działania ułożonego pod kątem potrzeb danego środowiska (szkolnego lub pozaszkolnego) i zainteresowań uczestników grupy, a także możliwości działania. Wstępna analiza potrzeb przeprowadzona przez członków Stowarzyszenia wskazuje na kilka kierunków działań, które będą mogli młodzi wolontariusze wybrać jako teren swojego działania. Są to m. in.: potrzeba wspieranie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju z elementami wiedzy konsumenckiej; pielęgnowanie tożsamości lokalnej i promocja rodzimej tradycji; współpraca różnorodnych środowisk w sferze działań dla dzieci niepełnosprawnych i ich rodzin; przedsięwzięcie działań dla najmłodszych (dzieci od 3 do 6 lat - brak publicznego przedszkola); działania promujące zajęcia i pokazy z robotyki, eksperymentowania i programowania; pomoc w nauce. Aby przybliżyć innym uczniom ideę wolontariatu zostanie zorganizowana gra terenowa o wolontariacie. Ponadto każda szkolna grupa wolontariacka nawiąże współpracę z lokalną organizacją pozarządową w celu zapoznania się z jej działalnością społeczną i ewentualnym podjęciem wspólnych działań z tą organizacją. Utworzone szkolne grupy wolontariackie będą kierowane w taki sposób, aby podjęte działania mogły być kontynuowane również po zakończeniu Projektu. Szkolne grupy będą prowadzone przez przeszkolonych w tym kierunku opiekunów kół - nauczycieli lub wychowawców Zespołu Szkół w Domaradzu, na terenie którego będą działały koła. Opiekunowie muszą bezpośrednio czuwać nad wszystkimi działaniami dzieci i młodzieży, gdyż wolontariuszami będą w tym przypadku osoby nieletnie do lat 15. Działania społecznego wolontariusze będą uczyć się podczas warsztatów prowadzonych dla poszczególnych grup oraz w czasie wizyt studyjnych. Planowane jest przeprowadzenie warsztatu-szkolenia dla opiekunów szkolnych grup wolontariatu i koordynatorów Projektu z zakresu zarządzania wolontariatem, a także szkolenia dla wolontariuszy młodzieżowych-wolontariat w pierwszych krokach, szkolenie dotyczące praw i obowiązków wolontariusza oraz odkrywania własnego potencjału do działań społecznych.

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska ogłosiła rok szkolny 2016/2017 „Rokiem wolontariatu”. Pani minister powiedziała: "Człowiek żyje dla siebie, chce być zadowolony ale musi żyć też dla drugiego człowieka, dla wspólnot, w których funkcjonuje". "Chodzi o to, żeby dzieci i młodzież przyzwyczajać, że funkcjonują w społeczeństwie". Jednym z priorytetów polityki oświatowej w roku szkolnym 2016/2017 jest: „Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości”. Wolontariat kształtuje postawy prospołeczne, rozwija kompetencje interpersonalne uczniów, w tym szacunek do drugiego człowieka, uwrażliwia na potrzeby osób potrzebujących, rozwija empatię oraz aktywizuje współpracę z organizacjami pozarządowymi.

Wolontariatowi szkolnemu poświęcona jest strona Ministerstwa Edukacji Narodowej.