Wolontariatu trzeba uczyć się od dziecka

CWolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.

Określenie wykraczająca poza związki rodzinno-koleżeńsko-przyjacielskie oznacza, że nie każda praca na rzecz innych jest wolontariatem. Np. pomoc własnej babci wolontariatem nie jest, natomiast pomoc starszej osobie w pobliskim hospicjum czy domu pomocy społecznej – jest.

Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Wolontariat szkolny – tworzą trzy ogniwa: szkoła, uczniowie i społeczność lokalna. Szkoła podlega pod zapisy Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Uczniowie w każdej szkole to potencjalni albo już aktywni wolontariusze. Poprzez swoje działania budują własne doświadczenia i umiejętności społeczne, czyli to wszystko, czego nie da się nauczyć z książek. Uczniowie to także potencjalni korzystający z pomocy wolontariuszy, chociażby w postaci pomocy w nauce, zagospodarowania czasu wolnego czy dodatkowych zajęć edukacyjnych, kół zainteresowań itp.

Uczniowie - szkoła, czyli uczniowie (wolontariusze) działają na rzecz szkoły (inni uczniowie jako korzystający). Jedna z najprostszych form działalności, od której zaczyna się praktycznie każdy szkolny wolontariat. Jego atutem jest to, że w całości odbywa się na terenie szkoły, przez co wolontariusze działają w pełni kontrolowanej i bezpiecznej przestrzeni. Zgodę na tego typu działania trafiające od uczniów do uczniów wydaje dyrektor, a formalnie wolontariusze działają na rzecz szkoły, więc wszystkie porozumienia zawierane są pomiędzy uczniami (i reprezentującymi ich rodzicami lub opiekunami) a szkołą. Społeczność, w której działa szkoła także jest istotnym elementem. To przede wszystkim te osoby, które są najbliżej szkoły – czyli rodzice uczniów, dziadkowie, ale i mieszkańcy dzielnicy, osiedla czy wsi. To także wszystkie organizacje pozarządowe, społeczne, administracja publiczna, parafie i związki wyznaniowe które wokół szkoły działają.

Przykładowe działania:

  • szkolna odmiana programu starszy brat – starsza siostra;
  • wolontariat w szkolnej bibliotece;
  • dodatkowe działania kulturalne realizowane dla uczniów—szkolny teatr, akademie, itp.),
  • organizacja zbiórek, których beneficjentami są uczniowie, na przykład podziel się kanapką;
  • udział w zbiórkach publicznych realizowanych poza szkołą, np. zbiórki świąteczne organizowane przez Banki Żywności i inne organizacje charytatywne w sklepach;
  • udział w zbiórkach publicznych realizowanych w szkole – na przykład Wielkie Finały WOŚP, Szlachetna Paczka, zbiórki lokalne;
  • działania edukacyjne i obywatelskie realizowane w szkole przy współpracy ze społecznością, itp.

Wikipedia